Polityka Ochrony Prywatności (RODO)

Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej firmie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie zgadzasz się na podanie danych, prosimy Cię o opuszczenie niniejszej strony internetowej, wówczas Twoje dane nie będą przetwarzane.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Effective English Mira Laskowska z siedzibą w Radwanicach przy ul. Szkolnej 5a/3, operator strony internetowej dostępnej pod adresem www.effectiveenglish.pl.

Jak mogę się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach, dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony, możesz się z nami skontaktować na poniższe dane:

Adres e-mail: sekretariat@effectiveenglish.pl
Adres korespondencyjny: Effective English, ul. Reja 14, 50-010 Radwanice

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisów na zajęcia, zakupów na naszej stronie, a także w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego przez Ciebie na stronie www.effectiveenglish.pl

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Effective English?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

● umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z www.effectiveenglish.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności;
● obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
● kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Effective English, którym jest:

● monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na effectiveenglish.pl;
● kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępny kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail;
● zapewnienie obsługi usług płatniczych;
● zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną. w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Effective English oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom, i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
● prowadzenie badań i analiz Effective English, między innymi pod kątem funkcjonalności tej strony internetowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowy oraz jest niezbędne do wykonania umowy.

Umowa polega na świadczeniu przez nas usługi nauczania języka angielskiego oraz przeprowadzania warsztatów językowych. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać naszej usługi.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jakie masz uprawnienia wobec Effective English w zakresie przetwarzania danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy:

● w odniesieniu do żądania sprostowania danych: ○ zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
● w odniesieniu do żądania usunięcia danych: ○ Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez effectiveenglish.pl ○ cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; ○ zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; ○ Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; ○ dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
● w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych: ○ zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; ○ Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; ○ Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być przydatne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; ○ wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec postawy sprzeciwu.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe lub doradcze, wspomagają obsługę użytkowników effectiveenglish.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.
Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do Ciebie spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy). Przypominamy, że w każdym czasie możesz usunąć swoje dane.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych przez effectiveenglish.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.