Regulamin serwisu

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Serwis internetowy Effective English, dostępny pod adresem internetowym effectiveenglish.pl, prowadzony jest przez Mirę Laskowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Effective English Mira Laskowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 991-027-19-24 , REGON 021-089-759 . 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, którego przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Effective English Mira Laskowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 991-027-19-24 , REGON 021-089-759.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.

5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym effectiveenglish.pl.

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

8. Zapisy – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zapisów i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Formularz zapisów – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający zapisanie się na zajęcia bądź warsztaty sobotnie lub warsztaty letnie i zimowe, w szczególności poprzez dodanie Produktu/Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

10. Produkt – dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.

§ 3
Kontakt z serwisem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Reja 14, 55-010 Radwanice

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sekretariat@effectiveenglish.pl.
3. Numer telefonu Sprzedawcy:  502 614 557
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : 39 1020 5226 0000 6902 0582 0875
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania oferty Serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową ,

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. włączona obsługa plików cookies,

4. włączona obsługa JavaScript.

§ 5
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zakupu, wybrać ilość a następnie kliknąć przycisk “Dodaj do koszyka”
2. kliknąć przycisk “Płacę”
3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 6
Oferowane metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
2. Płatności elektroniczne


Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Blue Media Spółka Akcyjna Sopot (81-718 ), ul. Powstańców Warszawy 6, KRS 0000320590.
1. Dostępne formy płatności to: Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), Płatności online, Płatności mobilne BLIK, Płatności Google Pay.
2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, z której dokonana została płatność (chyba, że Klient wskaże inny rachunek bankowy, na który ma zostać dokonany zwrot). W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

§ 7
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po zakupieniu przez Klienta Produktu/Produktów w Serwisie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
2. Po dokonaniu zakupu Sprzedawca niezwłocznie potwierdza szczegóły dotyczące zakupionych produktów. Potwierdzenie dotyczące zakupionych produktów następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o zakupionych produktach oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

1. Po dokonaniu zapłaty za produkt/produkty nie przysługuje Kosumentowi prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
2. W przypadku niemożnośći wykorzystania produktu w wyznaczonym terminie z powodu choroby bądź innych zdarzeń losowych Klient może ubiegać się o voucher o wartości równej wartości niewykorzystanego Produktu.
3. Voucher będzie można wykorzystać na inne Produkty oferowane przez Sprzedawcę w ciągu 12 miesięy od jego otrzymania.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 10
Dane osobowe w Serwisie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.